اعضای گروه قاجر در گرگه چال 1354
نفرات ایستادهاز راست: عطا طاهری، طیب صالحی، زنده یادبهمن زارعی، شهیدیعقوب نجفی

ورود به صفحه آلبوم خاطرات

عنوان خبر گروه خبری تاریخ ارسال
اردو های هیمالیانوردی اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه تنوره بزرگ پریشان اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه یخ نوردی در آبشار سنگین آباد اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه سنگنوردی یوسف سیاه اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
صعود زمستانه قله قاش مستان «دنا» اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه قله بدر 21 و 22/11/89 اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
خط الراس کولاوا به بدر اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
صعود به قله بدر اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه خط الراس پنجه علی تا بدر اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه سنگنوردی سه زرده پریشان اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه قله توچال تهران اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه قله پریشان اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
صعود به قله بدر اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
خط الراس پنجه علی به قلوز اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه سنگنوردی بیستون اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه خط الراس کولاوا تا پریشان اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه خط الراس بدر تا پریشان اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
سنگنوردی در بیستون اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
سنگنوردی در یوسف سیاه اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389
برنامه خط الراس کولاوا اخبار قاجر جمعه 23 مهرماه 1389
غارنوردی در غار دودزا یا زرینه (زنجان) گزارش برنامه ها جمعه 16مهرماه 1389
برنامه سنگ نوردی تیغه شرقی پریشان اخبار قاجر پنج شنبه 29 اسفند 1389