عضویت در باشگاه قاجر

اعضای گروه قاجر در قله یال کبود1373
نفرات ایستاده از راست: شهرام نعمتی- عطا آزادی- طیب صالحی- جلال حنیفی
نفرات نشسته از راست: فرهاد ملک محمدی- پرویز میهمی

ورود به صفحه آلبوم خاطرات

مورخه 26 اردیبهشت ماه طبق برنامەی زمانبندی شدە شش ماهه اول 7 تن از اعضای باشگاە قاجر بر روی مسیر قاجر در دیواره بیستون سنگنوردی نمودند.
گزارش برنامه در ادامه مطلب...

تاریخ اجرای برنامه : 26 اردیبهشت ماه 1398

شرکت کنندگان (آقایان) : محمد ظاهری، پدرام نعمتی، عرفان آزادی، مرتضی عباسی، محمدسعید حنیفی و شهرام نعمتی(سرپرست)


 گزارش برنامه....
روز پنجشنبە 26  اردیبهشت ماە، ساعت 16 از قروە بە مقصد بیستون حرکت کردیم و ساعت18:30 بە بیستون و محل کمپ گردشگری رسیدیم. خودروها را در پارکینگ گذاشتە و بە سمت محل شبمانی حرکت کردیم. بعد از یک ساعت کوهپیمایی بە محل کمپ رسیدە و شب را استراحت نمودیم.
روز جمعە ساعت 5:30 از خواب بیدار شدە و پس از صرف صبحانە، در قالب دو کردەی سەنفرە شروع بە صعود بر روی مسیر قاجر نمودیم. پدرام، عرفان و مرتضی کردەی اول، آقا شهرام، محمدسعید و من کردەی دوم. بعد از چهار طول صعود و رسیدن بە کارگاەِ زیر کلاهک، آقا شهرام و پدرام در کارگاە ماندند و چهار نفر دیگر اقدام بە صعود کلاهک نمودیم.
 لازم بە ذکر است کە کارگاەِ زیر کلاهک جای راحت، مناسب و بزرگی برای استراحت می باشد. بعد از صعود طول کلاهک کە تقریبا سی و پنج متر می باشد، طبق خواستە آقا شهرام سیم بکسل را بررسی نمودم تا در صورت وجود پارگی یا ایراد ناشی از استفادە در طول زمان، ایراد آن رابرطرف کنم کە خوشبختانە سیم بکسل سالم و بدون مشکل بود. 
در ساعت 13 اقدام بە فرود نمودە و بە کارگاە زیر کلاهک برگشتیم. لازم بە ذکر است کە از کارگاە بالای کلاهک یک سیم بکسل تا کارگاە زیر کلاهک نصب و فیکس شدە است تا در زمان فرود نفرات بە داخل کارگاە کلاهک و کارگاە زیر کلاهک هدایت شوند. بعد از فرود و رسیدن بە محل شبمانی، ناهار صرف شدە و بعد از جمع‌آوری وسایل و بستن کولەها بە سمت پایین حرکت کردیم.
 آرام آرام پایین رفتە و در ساعت 18:30 بە محل کمپ گردشگری رسیدیم. بعد از استراحت کوتاهی بە سمت قروە حرکت کردە و راس ساعت 21 بە قروە رسیدیم.


گزارش برنامه از محمد ظاهریارسال شده در تاریخ شنبه 28 ارديبهشت 1398 - ساعت 08:00 تعداد بازدید : 92
.:: ارسال نظر جدید ::.

نام کامل : (الزامی)
آدرس ایمیل :
آدرس سایت :
متن نظر : (الزامی)
کد امنیتی :  (الزامی)